ANASAYFA » GIZLILIK SERTIFIKAMIZ
 • Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 1. Giriş

Özel Deva Tıp Merkezi-Deva Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic.Ltd.Şti.(“Şirket”) kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.

Şirket, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır. Bu bilinçle hareket eden Şirket kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktadır.    

 1. Politika’nın Amacı

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın (“Politika”) amacı, Kanun’un amacına uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini azami derecede korumak ve Şirketin yükümlülükleri ile Kanun uyarınca uyacağı usul ve esaslar hakkında kişisel veri sahiplerini (ilgili kişi) bilgilendirmektir. Politika’nın amacı doğrultusunda, Şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin özel hayatın gizliliği ve veri güvenliği hakkının korunması hedeflenmektedir.

 1. Politika’nın Kapsamı

Bu Politika, Şirketin sunduğu mal ve hizmetler neticesinde kişisel verilerin işlenmesinden dolayısıyla oluşturulmuştur. Şirket tarafından sunulan hizmetler üzerinden, İnternet sitemiz olan, www.devasaglik.com.tr üzerinden, sosyal medya üzerinden, Şirket telefon hattımız aranılarak, elektronik posta yoluylaveya herhangi bir yolla ulaşılan tüm hizmetlerimize ilişkin olarak hazırlanmıştır. Politika, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, müstahsillerimiz ve hizmet sağlayıcılarımız ile bunların çalışan/yetkilileri,internet sitesi ziyaretçilerimiziçin hazırlanmıştır ve belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır. Şirket, bu Politika’yı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bu kişisel veri sahiplerini Kanun hakkında bilgilendirmektedir. Hangi sıfatla olursa olsun tüzel kişilere bu Politika uygulanmayacaktır.

Bu Politika, yukarıda belirtilen ilgili kişiler için, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Şirket tarafından işlenmesi halinde uygulanacaktır. Verinin aşağıda belirtilen “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde bu Politika uygulanmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verilerinizi sunulan ürün ve hizmetleri yerinde görmek içinrandevu aldığınızda, aramızdaki sözleşme ve hukuki ilişki süreçleri kapsamında mal ve hizmet alım-satım, tedarik ve nakliye süreçlerinde, satış sonrası destek hizmetleri kapsamında, talep, şikâyet veya memnuniyetinizi ilettiğinizde, işyerimizi ziyaret ettiğinizde,sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçtiğinizde,web sitelerimizdeyer alan bir formu doldurduğunuzda, Şirketimizi arayıp görüşme gerçekleştirdiğinizde, elektronik posta üzerinden iletişim kurduğunuzdatopluyor, işliyor ve saklıyoruz.  Şirketimizle temas edilen faaliyet ve yere göre değişmekle birlikte bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz aşağıdayer almaktadır:

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni halin, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz T.C. Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • İletişim Bilgileriniz: Adresi, Telefon numarası, Elektronik posta adresi
 • Finans Bilgileriniz: Banka hesap numarası veya IBAN numarası
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamla yazışmalar ve dava dosyasındaki bilgiler
 • Biyometrik Bilgileriniz: SGK mevzuatı gereği alınan avuç içi tarama kayıtlarınız
 • Hasta İşlem Bilgileri: Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Görüntü ve Ses Kayıtlarınız: Tıp Merkezilerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
 • Haberleşme Kayıtlarınız: Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.

Tarafınıza ait olmayan kişisel veriler (başka bir kişiye ait ruhsat, fatura adresi, size ait olmayan bir kartın sahibine ilişkin bilgiler, üçüncü kişilere ait banka ve hesap bilgileri gibi)söz konusu kişilerin bu bilgilerinin Şirketimize aktarılmasında açık rızalarının alındığınıtaahhüt edersiniz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Şirketimiz kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlemez. Kişisel veriler yalnızca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Kişisel verinin kişisel ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket tarafından meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. Kişisel Verilerin işlenme amaçları

Şirket, yukarıda yer alan kişisel verileriniz ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun, doğru ve güncel olmasına azami özen göstermektedir. Şirket veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirler ve bu amacın meşru olmasını sağlar. Şirket belirttiği bu amaçlar dışında başka amaçlarla veri işleme yapmaz. Bu itibarla, kişisel veri işleme amaçlarının açıklandığı hukuki işlem ve metinlerde belirlilik ve açıklık ilkesine uyumda hassasiyet gösterir.

Şirket, işlenen kişisel verilerin, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olmasına dikkat eder ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan verilerin işlenmesinden kaçınır. Şirket mevcutta olmayan ve sonradan gerçekleşmesi düşünülen amaçlarla kişisel veri toplamaz veya işlemez. Sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak veri işlemek için işlemeye ilk kez başlıyor gibi Kanun’da düzenlenmiş olan işleme şartlarını gerçekleştirir. Ayrıca işlenen veriyi sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar. Ölçülülük ilkesi kapsamında, veri işleme ile gerçekleştirilmesi istenen amaç arasında makul bir denge kurar.

Şirket ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda kişisel verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Şirket tarafından bir kişisel verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep olmaması durumunda söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin prosedürler Şirketin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.

Bu çerçevede yukarıda açıklanan kişisel verileriniz;

 • Tıp Merkezi tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetleri satın alabilmeniz, söz konusu ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz,
 • Kimlik tespiti ve doğrulanması,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hateneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Tıp Merkezimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Tıp Merkezi Yönetimi tarafından hasta hakları, hasta deneyimi faaliyetleri çerçevesinde hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Hastalara özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,
 • Randevu alınması halinde randevu hakkında hastaların haberdar edilebilmesi, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatılması,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu ve sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımının analiz edilmesi ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verilmesi,
 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans, muhasebe ve fatura süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Talep/şikayet süreçlerinin takibi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon, etkinlik vb. faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık kuruluşundaki gelişmeler, yeni uygulanan tedavi yöntemleri, hizmet alanları ve sunulacak hizmetler ile açılış bilgileri ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması,
 • Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları ve aktarıldığı kişiler/kuruluşlar

Şirket, kişisel verileri, mevzuata uygun ve aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır:

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Şirket, kişisel verileri aktarılma amacının gerektirdiği veri konusu kişi grupları ve verilerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarabilmektedir:  Tıp Merkezi ortakları-iş ortakları, yetkili kamu kurum veya kuruluşları,hastanın yakını/kanuni temsilcisi, hastanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, İşbirliği/sözleşme ilişkisi kurulan şirket ve kuruluşlar, özel sağlık sigorta şirketleri, laboratuvarlar, iş bağlantılarımız ile sunduğumuz hizmetin amacı kapsamında

 

 1. Kişisel Verilerin İmhasıve saklanma süreleri
  1. Kişisel Verilerin İmhası

Diğer kanunlarda kişisel verilerin imhasına ilişkin yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Şirket, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olduğu kişisel verileri, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Verilerin yok edilmesi; kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin maskeleme, değişken çıkartma, genelleştirme vb. tekniklerle başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Şirket, kişisel verileri kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen bir saklama süresi bulunmuyorsa, kişisel verilerŞirketin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak o kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesi için gereken süre kadar saklanmakta, daha sonra periyodik imha süreleri çerçevesinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 1. İlgili Kişinin Aydınlatılması ve hakları

Şirket, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, varsa Şirket temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel ilgili kişinin sahip olduğu hakları açıklığa kavuşturmaktadır.

  1. Politika ve Kanun’un Tamamen veya Kısmen Uygulanmayacağı Haller

Bu Politika ve Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Bu Politika ve Kanun’un amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen Kanun’un 10’uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci ve Veri Sorumluları Siciline Kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16’ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmayacaktır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

  1. İlgili Kişinin KVK Kanunu Uyarınca Hakları

Şirket Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişilere haklarını bildirmekte, söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Kişisel verileri işlenen kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip oldukları haklar aşağıda sayılmaktadır:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (düzeltme ve imha), kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için,https://devasaglik-tr.com/ uzantılı internet sitemizde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle yapacağınız başvurularınızı;

 • Islak imzalı olarak şahsen ulaştırabilir veya Noter kanalıyla posta adresimize gönderebilir,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz.

 

Posta adresimiz:

Cumhuriyet Caddesi No:78 Merkez/Şehzadeler-Manisa

KEP adresimiz:

devaozel@hs01.kep.tr

E-posta adresimiz:

info@devasaglik-tr.com

 

Talep ve başvurularda,

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusunun bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirket kendisine iletilen talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirket gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Şirketin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GENEL AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun, KVKK”) uygun olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Özel Deva Tıp Merkezi-Deva Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic.Ltd.Şti. (Tıp Merkezi, Şirket).İşbu aydınlatma metni, Tıp Merkezi’nin, KVKK uyarınca, “aydınlatma yükümlülüğü”nü yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiştir.

 1. Kişisel Veriler

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni halin, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz T.C. Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • İletişim Bilgileriniz: Adresi, Telefon numarası, Elektronik posta adresi
 • Finans Bilgileriniz: Banka hesap numarası veya IBAN numarası
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamla yazışmalar ve dava dosyasındaki bilgiler
 • Biyometrik Bilgileriniz: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 67’inci maddesine göre kimlik doğrulaması yapılabilmesi amacıyla alınan biyometrik verilerim
 • Hasta İşlem Bilgileri: Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Fiziksel mekân güvenliği: Tıp Merkezilerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
 • Görsel ve işitsel kayıtlar: Kişisel veri sahiplerinin fiziksel mekân güvenliği kapsamı dışında alınabilen fotoğraf, kamera ve ses kayıtları ile bu verilerin aktarıldığı diğer belgeler: Bilgi formlarına eklenen fotoğraflar, çağrı merkezi kayıtları vb.
 • Haberleşme Kayıtlarınız: Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.
 • Çalışan adayları ve stajyerler bakımından ise mesleki deneyim ve özlük bilgileri.
 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Finans, muhasebe ve fatura süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu ve sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hastalara özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Kimlik tespiti ve doğrulanması,
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon, etkinlik vb. faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Randevu alınması halinde randevu hakkında hastaların haberdar edilebilmesi, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatılması, sağlık hizmetinin verilmesi kapsamında bilgilendirme yapılması,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımının analiz edilmesi ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verilmesi,
 • Talep/şikayet süreçlerinin takibi,
 • Çalışan adaylarının/stajyerlerin başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal/kaynakların güvenliğinin temini,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tıp Merkezi tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetleri satın alabilmeniz, söz konusu ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz,
 • Tıp Merkezi Yönetimi tarafından hasta hakları, hasta deneyimi faaliyetleri çerçevesinde hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Tıp Merkezimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi,

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise Tıp Merkezimiz tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rıza alınmaksızın işlenebilmektedir:

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 1. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel veri aktarma koşulları kapsamında ve mevzuatta belirtilen yeterli ve etkili önlemler alınmak şartıyla; Tıp Merkezi ortakları-iş ortaklarına, hastanın yakını/kanuni temsilcisine, hastanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, özel sigorta şirketlerine, laboratuvarlarasağlık hizmetinin sunulması için iş bağlantısı yaptığımız kişi/kuruluşlara ve ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”; “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine yahut açık rızanıza dayalı olarak randevu alırken internet veya çağrı merkezi kanallarından aktarılan kayıtlar, Tıp Merkezine elden, posta veya e-posta yoluyla ibraz edilen belgeler, fiziksel ortamda doldurulan matbu formlar veya anketler, Şirket’e ibraz edilen fatura, irsaliye, muhtelif belgeler, sözleşmeler, Tıp Merkezinde gerçekleştirilen tıbbi testler, muayeneler ve ölçümler ya da doktorlar veya diğer Tıp Merkezi personelleri ile gerçekleştirdiğiniz iletişimler dahilinde alınan belgeler, avuç içi okuyucuları, güvenlik kameraları ile toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen hukuka uygunluk sebepleri kapsamında sözleşmenin ifası, yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek koşuluyla zorunlu meşru menfaatler veya bu hallerden birine girmediği durumlarda açık rızanız kapsamında işlenecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibi’nin Hakları

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanun’un 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır: “Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, http://www.devasaglik.com.tr/uzantılı internet sitemizde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle yapacağınız başvurularınızı;

 • Islak imzalı olarak şahsen ulaştırabilir, Noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla adresimize gönderebilir,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sistemimize kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz.

 

Posta adresimiz:

Cumhuriyet Caddesi No:78 Merkez/Şehzadeler-Manisa

KEP adresimiz:

devaozel@hs01.kep.tr

E-posta adresimiz:

info@devasaglik-tr.com

 

Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

 

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve İmhası

Kişisel veriler, Şirket tarafından, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu olmak üzere, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta öngörülen sürelere riayet edilerek saklanmaktadır. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen bir saklama süresi bulunmuyorsa, kişisel veriler Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak, o kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesi için gereken süre kadar saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca Şirket olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekte ve kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli olan önlemleri almaktadır.

 

 

 

 

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN

BAŞVURU FORMU[1]

 

GENEL AÇIKLAMALAR:

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“veri sahibi”), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

 

Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, Kanun’un 11’inci maddesinde belirtilen haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların, veri sorumlusu olan Özel Deva Tıp Merkezi-Deva Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti unvanlı Şirketimize (“Şirket”) yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, Başvuru Sahibi tarafından;

 • Şahsen başvuru,
 • Noter veya iadeli taahhütlü posta,
 • Güvenli elektronik imza,
 • Sistemimize kayıtlı olan e-posta, yöntemlerinden biriyle Şirket’e iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların Şirket’e ne şekilde ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanalları hakkında bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru

sahibinin bizzat gelerek

kimliğini tevsik edici belge

ile başvurması)

Özel Deva Tıp Merkezi-Deva Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic.Ltd.Şti Cumhuriyet Caddesi No:78 Merkez/Şehzadeler -Manisa

Zarfın üzerine “Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

Özel Deva Tıp Merkezi-Deva Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic.Ltd.Şti Cumhuriyet Caddesi No:78 Merkez/Şehzadeler -Manisa

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Güvenli Elektronik İmza

kullanılarak

devaozel@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

E-posta aracılığıyla

info@devasaglik-tr.com

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

 

Şirket’e iletilmiş olan başvurular Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin yukarıda tarif edilen yöntemlerden birisi ile Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talep hakkındaki cevabımız “D. başlığı altındaki seçime göre” yazılı olarak veya elektronik ortam üzerinden başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

 

 

 1. Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler:

 

Ad-Soyad:

 

T.C. Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta Adresi:

 

Adres:

 

 

 1. Lütfen Şirketimiz ile olan hukuki ilişkinizi belirtiniz:

 

Veli/Vasi

Çalışan/Eski Çalışan

Ziyaretçi

İş Başvurusunda Bulunan

Diğer : …...................................................................

 

 

 

 

 1. Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz:

 

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan hukuki ilişkinizin tespit edilebilmesi, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenebilmesi, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi amacıyla tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuruya dayanan taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

 

 

Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı:

 

Başvuru Tarihi:

 

İmza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] 6698 Sayılı Kanun’un 13’üncü ve 11’inci Maddelerine Göre Hazırlanmıştır.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

ÇALIŞANLAR İÇİNAYDINLATMA METNİ

I. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz veri Özel Deva Tıp Merkezi-Deva Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic.Ltd.Şti.(“Şirket”) tarafından işlenmektedir.

II. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kimlik, iletişim, özlük, finans, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, lokasyon, haberleşme kayıtları, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, risk yönetimi, sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik veribilgisinden oluşan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi, Saklama ve İmha Prosedürü

Söz konusu kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”; “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine yahut açık rızanıza dayalı olarakotomatik olan ve otomatik olmayan yöntemlerle,personel bilgi formları, işe girişte ve işe girdikten sonra ibraz edilen muhtelif belgeler, özlük dosyaları,iş emri formları,vize başvuru formları, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ilişkin formlar, Şirket’in ürün/hizmet verdiği yahut ürün/hizmet aldığı kişi/kuruluşlar ile iş ortakları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar, yetkili kurum ve kuruluşlar, istihdam şirketleri, iş arama portalları, Şirket internet sitesi, Şirket’in kurumsal iletişim hesapları, Şirket’e iletilen posta ve e-postalar, giriş-çıkış kayıtları, diğer bilişim sistemleri ve cihazları, GPS ve taşıt tanıma sistemleri, güvenlik kameraları ile toplanmaktadır.

Şirketimizin bina ve tesislerinde fiziksel mekân güvenliğinin temini ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla giriş-çıkışlar kayıt altına alınmakta ve ortak alanlarda kamerayla izleme yapılmaktadır. Kamerayla izleme yapılan alanlarda buna ilişkin bilgilendirmeler bulunmaktadır.

Çalışanlara tahsis edilen elektronik posta adresi, telefon ve bilgisayarlar gibi cihazlar ile iletişim/bilişim sistemleri kullanılarak yapılan işlem ve haberleşmelere ait her türlü içerik ve bu cihaz ve sistemler üzerinden oluşturulan her türlü veri Şirket tarafından önceden bilgi ve haber verilmeksizin iş faaliyetlerinin denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla denetlenebilmekte, takip edilebilmekte, kaydedilebilmekte ve incelenebilmektedir.

 

Toplanan kişisel veriler, yasal mevzuatta öngörülen sürelere riayet edilerek işlendikleri amaçlar için gerekli olan süre kadar saklanmakta ve Saklama ve İmha Politikasında belirtilen bu sürelerden sonra imha edilmektedir.

 

 

 

IV. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve yalnızca ilgili amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; Şirket’in kanuni veya akdi yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla başta yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına(Adli makamlar, İdari Merciler, Sağlık Bakanlığı, SGK, İşkur, Maliye Bakanlığı, Vergi Daireleri vb.), hissedarlara,  yurt içindeki gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Şirket’in akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bankacılık, güvenlik, muhasebe, mali müşavirlik, hukuk, denetim, iş güvenliği, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren şirketler,seyahat / konaklama / organizasyonlailgili olan kişi/kuruluşlar,vize işlemleri için acente şirketleriyleŞirket’in işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlar, sağlık kuruluşları, sigorta firmaları, Şirket web sitesi, sosyal medya platformları, reklam panoları, gazeteler vb.)aktarılabilmektedir:

 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

V. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanun’un 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır: “Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için,http://devasaglik-tr.com/ uzantılı internet sitemizde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle yapacağınız başvurularınızı;

 • Islak imzalı olarak şahsen ulaştırabilir, Noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla adresimize gönderebilir,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sistemimize kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz.

 

Posta adresimiz:

Cumhuriyet Caddesi No:78 Merkez/Şehzadeler -Manisa

KEP adresimiz:

devaozel@hs01.kep.tr

E-posta adresimiz:

info@devasaglik-tr.com

 

 

 

İşbu aydınlatma metnini okudum, anladım.

Ad-Soyad

 

Tarih-İmza